^Powrót na górę
mod

Menu

Variety description and seed production

Pogoda

Darmowy licznik odwiedzin

Oferty pracy

Ogłoszenie

w sprawie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółki Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR w Bartążku.

                 Kandydat w okresie 1-1,5 roku będzie zatrudniony na stanowisku Dyrektora operacyjnego z wynagrodzeniem 4 500,00 zł netto miesięcznie. Po tym okresie obejmie stanowisko Prezesa Zarządu z wynagrodzeniem 5 500,00 zł netto miesięcznie.

Zatrudnienie: od 30 kwietnia 2020 r.

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania:

        a) wymagania konieczne
 • ukończone studia wyższe;
 • co najmniej 8- letni staż pracy w obszarze działalności gospodarczej, w tym nie mniej niż 3- letnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim;
 • doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi;
 • doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu planów strategicznych i operacyjnych oraz budżetów Spółek;
 • doświadczenie w zakresie działalności sektora , w którym działa Spółka;
 • doświadczenie w zarządzaniu minimum kilkuosobowym zespołem;
 • umiejętność strategicznego myślenia, wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów, zdolności negocjacyjne i organizatorskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie podleganie określonym w przepisach prawa pracy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 • dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakiet Office.
       b) wymagania pożądane
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 • wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie zawodowe odpowiadające działalność, w której funkcjonuje Spółka (podstawowa znajomość zagadnień agrotechniki rolniczej- reprodukcja kwalifikowalnego materiału siewnego),
 • wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstwa,
 • wiedzę w zakresie zasad i przepisów prawa pracy.
      c) dodatkowymi atutami będą:
 • znajomość języków obcych, preferowany język angielski w stopniu zaawansowanym,
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk ekonomicznych lub zarządzania.

2. Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego nie może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalność Spółki;
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1.  list motywacyjny
 2.  życiorys (CV)
 3.  dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata-posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w  Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 8-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek -w oryginałach lub odpisach;
 4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego -dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Etapy rekrutacji:

 1. Pisemne zgłoszenie kandydatów powinno być doręczone do dnia 15 lutego 2020r. Zgłoszenia można wysłać na adres Spółki, lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7:00-15:00.
 2. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z napisem ”Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki”
 3. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 4. Bez rozpoznania pozostawia się: zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie oraz zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.
 5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spośród osób, które przesłały zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu odbędą się w terminie 15 luty- 30 kwietnia.
 6. Kandydaci zostaną indywidualnie zawiadomieni o zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i o terminie tej rozmowy.
 7. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 8. Przewiduje się 3 rozmowy kwalifikacyjne.
 9. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów.
 10. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym.

Kontakt w sprawie ogłoszenia: Biuro Zarządu, e-mail: hrbartazek@wp, tel.: 509 814 680

 

 


Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR

zatrudni na stanowisko

Asystent Hodowcy

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie, Bartążek/k Olsztyna

Opis stanowiska

 • prowadzenie hodowli twórczej i zachowawczej gatunków traw i bobowatych drobnonasiennych
 • zarządzanie zespołem ludzkim
 • prowadzenie korespondencji obcojęzycznej

Wymagania

 • wykształcenie wyższe rolnicze
 • staż pracy minimum 5 lat w rolnictwie
 • znajomość technologii uprawy,zbioru,suszenia i czyszczenie nasion rolniczych
 • bardzo dobra znajomość zagadnień nasiennictwa rolniczego
 • rozpoznawanie nasion traw podstawowych gatunków
 • znajomość zasad obowiązujących w obrocie kwalifikowanym materiałem siewnym
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej/B+R/ w nasiennictwie rolniczym
 • umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie z presją czasu i wyniku
 • znajomość języka angielskiego; mile widziana znajomość języka niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po trzymiesiecznym okresie próbnym
 • wynagrodzenie w okresie próbnym 4000,00zł brutto
 • możliwość dofinansowania wynajmu mieszkania w przypadku konieczności zmiany miejsca zamieszkania

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy przesyłanie aplikacji na adres e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel . 509 814 680

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o Grupa IHAR
ul. Warmiński Las 66, Bartążek
10-687 Olsztyn
Telefon: (89) 512 03 27
Faks: (89) 512 07 85 (automat)
Numery telefonów
Prezes Zarządu: mgr inż. Mieczysław Sowul 601 205 635
Członek Zarządu: Zbigniew Manias  
Członek Zarządu: dr inż. Barbara Mazur 605 839 230
Główny Księgowy: mgr Ewa Szkoda 601 206 800
Główny Hodowca: mgr inż. Anna Ostrowska 605 829 744

Zastępca Głównego Hodowcy

mgr inż. Katarzyna Szwarc

 

601 289 898

Hodowca: mgr inż. Natalia Cyraniak 603 530 042
Hodowca: mgr inż. Jakub Sobieraj 605 053 507
Asystenci Głównego Hodowcy
mgr inż. Katarzyna Kłodawska 603 129 424
mgr Dariusz Rydzyński  
Strona internetowa
http://www.bartazek.pl
Adres e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 739-35-05-455 REGON 0000240512

Nr konta: BGŻ O/Olsztyn 07 2030 0045 1110 0000 0110 4130

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
pod numerem KRS 0 0 0 0 2 4 0 5 1 2
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 28/14/30061

Dojazd